updated 7:57 PM CEST, Jun 22, 2021

2021 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja w Kościele w Polsce obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia dziękujemy dobremu Bogu, że dał nam Polakom Maryję za Matkę i Królową. Naród nasz wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed

Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski Papież Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII w 1962 r. ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką kraju, obok świętych biskupów i męczenników: Wojciecha i Stanisława.
W pierwszym czytaniu dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy znany fragment Apokalipsy o Niewieście i Smoku. Całościowe przesłanie tego tekstu pokazuje, jak zachować się w obliczu pokusy, jaką taktykę walki przeciw Smokowi przyjąć. Wzorem do naśladowania staje się Najświętsza Maryja Panna, która jest ukazana jako przeciwieństwo Smoka. On posiada siedem głów i dziesięć rogów będących symbolem ziemskiej siły i mocarstw, które uciskają ludzi. Diademy zaś są symbolem uzurpacji władzy. Kiedy spojrzymy na Niewiastę, widzimy Kogoś zupełnie innego. Ona całkowicie oddaje się Bogu, co jest zobrazowane przez Jej obleczenie w słońce, które jest symbolem Boga. W tym oddaniu jest stale pod opieką Boga, który nie da Smokowi skrzywdzić Jej samej ani Jej potomstwa. Oddanie się Bogu na wzór Maryi jest najlepszą walką z oskarżycielem. Ewangelia natomiast opisuje scenę, która rozegrała się pod krzyżem: Chrystus mianuje swoją Matkę Matką Kościoła, który rodzi umierając na krzyżu. Na skutek oficjalnego wyboru Maryi na Królową narodu polskiego, Maryja przyjmuje władztwo nad całym narodem i roztacza macierzyńską opiekę nad każdym jego członkiem. Stąd płyną nasze oczywiste obowiązki wobec Niej jako naszej Matki.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski otwiera miesiąc maj – czas szczególnie poświęcony nabożeństwu do Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy krzyżach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”. Centralną częścią tego nabożeństwa jest Litania Loretańska, w której wysławiane są wielkie cnoty i przywileje Maryi, jakimi obdarzył Ją Bóg. W encyklice papieża Pawła VI „Mense maio” czytamy m.in.: „Niech więc w Maryjnym miesiącu, Czcigodni Bracia, z większą gorliwością i ufnością wznoszą się błagania do Bogurodzicy, by uprosić Jej łaskę i dary. (..). Bóg ustanowił Najświętszą Maryję Pannę hojną szafarką swych darów. Maryja zaznała przykrości tego śmiertelnego życia, mozołu codziennej pracy, uciążliwych trosk, jakie przynosi ze sobą ubóstwo, a nade wszystko zniosła cierpienia Kalwarii. Niech Maryja łaskawie wysłucha głosów pobożnych, jakie zewsząd wznoszą się do Niej z ziemi, błagając Ją o pokój”.

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju.

(Źródło: Mszał rzymski; ks. J. Drozd, „Maryja w roku kościelnym”; Paweł VI, „Mense maio”; bractwoslowa.pl; brewiarz.pl)                                                                      FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700