updated 7:57 PM CEST, Jun 22, 2021

2021 Świecenie pól

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. W naszej parafii miało to miejsce w dniach 21-30 kwietnia 2021 r. Obrzęd ten ma charakter dziękczynno-błagalny. Danego dnia społeczność jednej wsi gromadziła się na wspólnej modlitwie, prosząc Stwórcę o błogosławieństwo dla pól, dla całej ojczystej ziemi, dla pracujących na roli. Zanoszono prośby o dobre plony, o szacunek dla chleba i jego równy podział między ludźmi na całej ziemi, a jednocześnie dziękowano za otrzymane łaski. Obrzędy błogosławieństwa pól wyrażają uwielbienie Boga, który

stworzył ziemię i powierzył ludziom, aby czynili ją sobie poddaną (por. Rdz 1,28), uprawiali ją i otrzymywali z niej plony dla podtrzymania swego życia doczesnego. Dzięki składając Bogu za Jego dary, chrześcijanie uczą się zarazem szukać najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości – w przekonaniu, że zostanie im dodane wszystko, co jest konieczne do życia (por. Mt 6,33). Obecność tradycji błogosławienia pól dowodzi zakorzenienia w sumieniach ludzkich głębokiej świadomości potęgi i mocy Stworzyciela nieba i ziemi. Kształt procesji określają przepisy liturgiczne zawarte w „Obrzędach błogosławieństw”. Przy pierwszej „stacji” zebrani modlą się o błogosławieństwo Boże dla każdej pracy, a szczególnie dla pracy rolnika. Przy tej „stacji” kapłan odczytuje fragment Ewangelii według św. Mateusza (12,1-8: Pan Jezus przechodził w szabat wśród zbóż). Przy drugiej zanosi się modlitwę o pomyślne urodzaje i zbiory. Tutaj przywoływany jest fragment Ewangelii według św. Marka (4,26-32: Ziemia wydaje plon). Przy trzeciej „stacji” czyta się fragment Ewangelii według św. Łukasza (8,4-9.11-15: Siewca wyszedł siać ziarno), a wierzący wznoszą modlitwę do Boga o odwrócenie nieszczęść. Przy czwartej zebrani modlą się o zgodę, miłość i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców danego terenu. Przy tej „stacji” czyta się Ewangelię według św. Jana (6,1-15: Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym). [Źródło: ks. T. Syczewski, „Obrzęd błogosławieństwa pól w prawodawstwie kościoła łacińskiego”]

Boże, Ty jesteś prawdziwym Twórcą owoców ziemi i darów nieba, błogosław naszej pracy,  abyśmy zebrali obfite plony i na Twoją chwałę użyli darów, które od Ciebie pochodzą.

FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700