updated 2:54 PM CEST, May 6, 2021

2021 Bierzmowanie

Zdjęcia

W poniedziałek, 1 marca 2021 r., w naszej świątyni parafialnej, 19 osób przyjęło z rąk Księdza Biskupa Piotra Sawczuka – ordynariusza drohiczyńskiego, sakrament bierzmowania. Przygotowywali się do tego ważnego wydarzenia pod czujnym okiem ks. Proboszcza Krzysztofa Napiórkowskiego, uczestnicząc w katechezie szkolnej, spotkaniach formacyjnych oraz wspólnej modlitwie w parafii.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji bierzmowanych sprawował

ks. Biskup wraz ze swoim kapelanem ks. Tomaszem Szmurło. Na początku przedstawiciele młodzieży oraz ks. Proboszcz poprosili ks. Biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Ekscelencja zwrócił się do kandydatów z pytaniem, czego oczekują od Boga poprzez przyjęcie tego sakramentu, na co usłyszał odpowiedź: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” Młodzież wzięła aktywny udział we Mszy Świętej poprzez przygotowanie Liturgii Słowa i procesji z darami.
W wygłoszonej homilii ks. Biskup nawiązał do odczytanego Słowa Bożego. W pierwszym czytaniu, przez usta proroka Joela, Pan Bóg zapowiada nowe przymierze i czasy ostateczne, kiedy „wyleję Ducha mego na wszelkie ciało (…) nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach” (Jl 3, 1-2).  Bóg obiecuje zatem, że Duch Święty uświęci nawet to, co najbardziej poniżone i pogardzane, obdarzy wolnością. W drugim czytaniu – z listu św. Pawła do Rzymian, apostoł jeszcze dokładniej przybliża nam sposób działania i skutki wylania Ducha Świętego. We fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza mowa zaś była o wymaganiach stawianych przez Chrystusa tym, którzy chcą być jego uczniami: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Wiara chrześcijańska to nie życie miłe, łatwe i przyjemne, ale to odważne mierzenie się z codziennością, cierpliwe dźwiganie swego krzyża. Siłę do tego daje nam właśnie Duch Święty, który w sakramencie bierzmowania przychodzi z pełnią swoich darów. Jest Duchem Prawdy, który umacnia do stanięcia po stronie Boga, odważnego świadczenia o Nim w swoim otoczeniu, jednoznacznie, bez udawania.
Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W dniu chrztu świętego za bierzmowanych złożyli je ich rodzice. Teraz, jako dojrzali i świadomi chrześcijanie, kandydaci wobec ks. Biskupa i wszystkich zgromadzonych, sami, w własnym imieniu, wyrzekli się szatana i złożyli wyznanie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po tym nastąpił właściwy obrzęd udzielenia sakramentu. Ksiądz Biskup wyciągnął ręce nad kandydatami mówiąc: „Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Włożenie rąk, którego dokonuje się nad bierzmowanymi, ma wielkie znaczenie dla całości obrzędu i pełniejszego zrozumienia sakramentu. Ks. Biskup wraz ze zgromadzonymi przy ołtarzu kapłanami, wyciągają ręce nad kandydatami. Jest to biblijny gest błogosławieństwa, obdarzenia potrzebnymi łaskami, wybrania, konsekracji, przez który wzywa się daru Ducha Świętego. Następnie kandydaci podchodzili do ks. Biskupa, który udzielał im sakramentu bierzmowania przez namaszczenie krzyżmem na czole i przez słowa: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”. Przy tym zwracał się do każdego z nich imieniem patrona, którego wybrali sobie jako opiekuna i orędownika przed Bogiem. Każdemu bierzmowanemu towarzyszył świadek, którego zadaniem jest troska o to, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Na zakończenie liturgii nowo bierzmowani i ich rodzice złożyli wyrazy wdzięczności Księdzu Biskupowi za udzielenie sakramentu, Księdzu Proboszczowi za przygotowanie do niego młodzieży oraz wszystkim zaangażowanym w uroczystości. Ks. Biskup na koniec skierował jeszcze do młodzieży słowo umocnienia. Zachęcił ich, aby pamiętając na słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”, odważnie i z nadzieją wkraczali w dorosłość, aby to oni zmieniali świat, a nie sami dali się zmienić światu, gdyż świat potrzebuje ludzi żyjących Bogiem, ludzi wierzących. Życzył, aby pielęgnowali i rozwijali w sobie otrzymane dziś dary Ducha Świętego. Pobłogosławił też krzyże, które bierzmowani otrzymali na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Zmienił On zalęknionych i zamkniętych przed światem apostołów w odważnych i niestrudzonych głosicieli zmartwychwstałego Chrystusa. Niechaj i naszych nowo bierzmowanych Duch Święty przemienia w dojrzałych chrześcijan, którzy przykładem swojego życia będą prowadzić innych do Boga. Niech da im zapał i odwagę do zmagania się z codziennością; siłę, aby nie ulegać pokusom świata; zachętę do budowania osobistej relacji z Bogiem. Niech przez stałą pracę nad sobą, we współpracy z łaską Bożą, coraz doskonalej wypełniają wolę Bożą w swoim życiu, będąc „solą ziemi” i „światłem świata” (Mt 5, 13-14).                                                                      FB

Ostatnio zmienianyśroda, 03 marzec 2021 17:48

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700