updated 7:56 AM CEST, May 18, 2024

Wielki Post

Środą Popielcową, przypadająca w tym roku 22 lutego, rozpoczyna się Wielki Post. W tym świętym czasie pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Chrystusa (Mt 6, 1-18), proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: modlitwę, post i jałmużnę. Pomocne w owocnym przeżywaniu tego czasu są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz rekolekcje wielkopostne. Kościół zachęca nas także do

szczerego okazywania miłości bliźniemu przez świadczenie uczynków miłosierdzia.
Post nie jest przestarzałą, średniowieczną praktyką, ale sprawdzoną drogą pomagającą w ustawieniu właściwej hierarchii wartości w naszym życiu, rezygnacji z nadmiaru dóbr materialnych, utrudniających nam rozwój duchowy i troskę o życie wieczne. Post pomaga nam w zapanowaniu nad własnym ciałem i jego pożądliwościami, hartując ducha, umacnia do walki z grzechem, gdyż niekiedy zło „można wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mk 9, 29).
Pismo Święte w wielu miejscach poucza nas, że post to nie tylko zewnętrzne oznaki smutku i umartwienia, ale przede wszystkim nasza wewnętrzna postawa, polegająca na nawróceniu i przemianie serca: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2, 12-13); „Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków” (Iz 58, 4-7); „Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym” (Ps 51, 18-19); „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 16-18).
Skorzystajmy jak najowocniej ze świętego czasu Wielkiego Postu. Prośmy Boga o łaskę dostrzeżenia w sobie tych wad i postaw, które nas najbardziej od Niego oddalają i podejmijmy wysiłek, aby je w sobie zwalczyć.                                       FB

Ostatnio zmienianyśroda, 22 luty 2023 13:45

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730